• 22 886 30 70

hiw3FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Przegląd skrótów w ubezpieczeniach

 • KL - koszty leczenia
 • NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • BP - Bagaż podręczny
 • SS - Sprzęt sportowy
 • Assistance - pomoc w podroży
 • OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczeń - szczegółowe informacje regulujące relacje Ubezpieczony/Ubezpieczyciel

 

Co pokrywają koszty leczenia i assistance

Pokrywają koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, aż do wyczerpania
określonej w dokumencie ubezpieczenia sumy. Za koszty leczenia uważa się:

 • badania i zabiegi lekarskie
 • wizyty u lekarza
 • zakup niezbęnych lekarstw i środków opatrunkowych
 • pobyt w szpitalu lub ambulatorium
 • transport do szpitala

 

Co robimy za granicą w sytuacji gdy źle się czujemy?

Zawsze w pierwszej kolejności kontaktujemy się z infolinią Ubezpieczyciela wskazaną w treści polisy.

 

Co oznacza termin karencja?

To okres bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, przez który nie przysługują świadczenia
z polisy. Sytuacja ma wtedy miejsce gdy ubezpieczenie wykupujemy będąc już za granicą.
Dla polis zakupionych na terenie Polski karencja nie obowiązuje. Długość karencji zależy od konkretnego
ubezpieczyciela, szczegóły odnośnie czasu karencji każdy ubezpieczyciel opisane ma w OWU.

 

Co oznacza termin franszyza?

Jest to zapis w umowie oznaczający przerzucenie na ubezpieczająccego cześć poniesionej szkody.
Wyróżnia się dwa rodzaje franszyz:

 • franszyza integralna - określona kwota,do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody.
 • franszyza redukyjna - określona kwota, o którą pomniejszona jest kwota odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela.

Franszyza redukcyjna stosowana najczęściej jest w przypadku zniszczenia sprzętu sportowego zazwyczaj w formie procentowej.

 

Choroba przewlekła jakie ubezpieczenie wykupić?

Ubezpieczyciele traktują chorobę przewlekłą jako wszelkie zaburzenie o charakterze trwałym, ciągłym i nieodwracalnycm które wymaga okresu nadzoru, obserwacji, leczenia w sposób stały lub okresowy. Można zakwalifokować tu takie choroby jak: nowotwory, choroby układu krążenia, choroby serca, cukrzycę, nadciśnienie, astmę, choroby układu oddechowego, osteoporozę, chorobę Alzheimera, zespół Parkinsona. Choroba przewlekła wiążę się zawsze ze zwyżką za wykupienie ubepieczenia i nie rzadko cena jest trzykrotnie wyższa niż podstawowa polisa dla osób które nie mają problemów zdrowotnych. Jeżeli leczysz się stale lub okresowo zawsze wykupuj zwyżkę za choroby przewlekłe bo w sytuacji kiedy będąc za granicą będziesz musiał skorzystać z pomocy lekarza w kontekście leczonej w Polsce choroby ubezpieczyciel może odstąpić o pokrycia kosztów leczenia Twojej osoby.

Co wybrać jadąc w góry na trekking?

Jeżeli jedziesz w góry na trekking i nie chcesz wchodzić wyżej niż 3 tyś. metrów n.p.m. wybierz z wyszukiwarki sporty : "trekking"
Jeżeli jedziesz w góry i będziesz wchodził powyżej 3 tyś. metrów n.p.m. wybierz z wyszukiwarki sporty : "trekking powyżej 3000 metrów n.p.m." --> UWAGA : wybierając z wyszukiwarki ten wariant nie zawsze mamy nieograniczoną wysokość np. Allianz maksymalną odpowiedzialność z polisy ma do 5 tyś metrów n.p.m. Aby zweryfikować czy dany ubezpieczyciel ma górną granicę wysokości uprawiania sportu trekking należy przeczytać w OWU.