• 22 886 30 70

Regulamin serwisu rexio.pl

§1 Informacje ogólne

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Ole Group s.c., z siedzibą w 02-797 Warszawa AL. K.E.N. 36 lok.56 ,
NIP 5213282255, działająca jako Agent zwana dalej rexio.pl.

1.2. Rexio.pl świadczy usługę pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeń turystycznych (rozumiane także jako ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą lub na terytorium Polski, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu, ochrony prawnej, odpowiedzialności cywilnej, assistance).

1.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

1.4. Serwis - system strony www.rexio.pl udostępniony za pośrednictwem publicznej sieci Internet, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony do zawarcia umowy ubezpieczenia.

1.5. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

1.6. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, z którym Ole Group s.c. ma zawartą umowę agencyjną.

1.7. Ubezpieczający – osoba fizyczna lub prawna, jak też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność do czynności prawych, zawierająca umowę ubezpieczenia.

1.8. Ubezpieczony – osoba fizyczna, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

1.9. Polisa – dokument utworzony przy pomocy Serwisu, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

1.10. Numer polisy – unikalny numer nadawany automatycznie w Serwisie przez system w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

1.11. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana umowa ubezpieczenia. OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

1.12. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana z wybranym Ubezpieczycielem; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

1.13. Wniosek - wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

§2 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Rexio.pl świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

2.2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach w nim określonych.

2.3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez użytkownika stron Serwisu, umowa o świadczenie usługi rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Rexio.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

2.5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

2.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadacie ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność. Zabronione jest korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska.

2.7. Usługi drogą elektroniczną są świadczone są codziennie między godz. 00.01 a 23.30, 7 dni w tygodniu.

2.8. Rexio.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

2.9. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerw technicznych, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

2.10. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.

2.11. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 bądź przeglądarka w pełni z nią zgodna, z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script 1.5 oraz z włączoną obsługą HTTP cookies.

2.12. Rexio.pl nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust 2.11.

2.13. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem asymetrycznym o długości 1024 bitów oraz algorytm RC4 z kluczem symetrycznym o długości 128 bitów.

§3 Zawarcie umowy ubezpieczeniowej i zapłata składki

3.1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia.

3.2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej„Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej i opłacenie zgodnie z poniższymi zaleceniami.

3.3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 3.1,powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Rexio.pl oraz Ubezpieczycielowi i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Rexio.pl i Ubezpieczyciel nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

3.4. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez System wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup polisę” znajdującego się na stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na stronach transakcyjnych systemów płatności. Opłacenie składki ubezpieczeniowej powinno nastąpić w tym samym dniu co wypełniony wniosek na stronie transakcyjnej rexio.pl . W przypadku nie zaksięgowania się środków za polisę za pośrednictwem DotPay.pl w tym samym dniu co wypełniony wniosek, nie dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia a zaksięgowane w późniejszym terminie środki zostaną zwrócone.

3.5. Płatności kartą płatniczą (Visa, MaterCard) są obsługiwane przez serwer DotPay zapewniający bezpieczną realizację transakcji. W chwili płatności karta płatnicza o numerze wskazanym przez Użytkownika zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość składki ubezpieczeniowej. W razie braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej transakcja nie zostanie potwierdzona i nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia.

3.6. W przypadku płatności przelewem elektronicznym z jednego ze wskazanych w Serwisie banków, na rachunku bankowym płatnika powinna się znajdować kwota stanowiąca równowartość składki ubezpieczeniowej, w razie jej braku nie będzie można obciążyć rachunku płatnika i transakcja nie zostanie potwierdzona oraz nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia.

3.7. W przypadku odrzucenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub uznania reklamacji, kwota, którą Użytkownik wpłacił w ramach składki ubezpieczenia zostanie zwrócona na kartę – w przypadku płatności kartą, lub na konto Użytkownika, jeśli płatność była wykonana za pomocą przelewu elektronicznego.

3.8. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje numer polisy. Numer ten znajduje się na potwierdzeniu wydruku polisy.

3.9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU wybranego Ubezpieczyciela.

§4 Obsługa po sprzedażowa

4.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z rexio.pl w celu uzyskania informacji o Państwa polisie ubezpieczeniowej. Wszelkie informacje związane z polisą udzielane będą wyłącznie osobie znajdującej się na druku polisy po uprzednim zweryfikowaniu Państwa danych personalnych. Prosimy przygotować numer polisy. Osobom które nie będą posiadały w/w informacji nie zostaną udzielone żadne informacje.

§5 Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest rexio.pl. Ubezpieczony wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez rexio.pl Ubezpieczycielowi objętych polisą ubezpieczeniową.

5.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga podania danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych.

5.3. Ubezpieczający i Ubezpieczony/eni mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

5.4. Ubezpieczający i Ubezpieczony/eni mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.

5.5 Dane osobowe wprowadzone so Serwisu będą przetwarzane przez rexio.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

§6 Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem umowy ubezpieczeniowej kierujecie Państwo drogą pocztową (wymagana forma pisemna) na adres Ubezpieczyciela. Reklamacje rozpoznaje Ubezpieczyciel na zasadach opisanych w OWU.

6.2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu rozpatrywane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres : reklamacje@rexio.pl

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Rexio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

7.2. Korzystając z usług świadczonych przez rexio.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

7.3. Prawem właściwym świadczonych usług drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez rexio.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

7.5. W relacjach z Użytkownikiem jest stosowany język polski.

Wyświetl jako pdf

Warszawa, 01.08.2016