• 22 886 30 70

Ubezpieczenie firmy budowlanej

UBEZPIECZENIE FIRMY BUDOWLANEJ
Działalność budowlana wiąże się z bardzo dużą odpowiedialnością. Właściciel każdej firmy budowlanej ma świadomośc, jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzilności cywilnej.
Branża remontowo-budowlana jest szczególnie narażona na różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia. OC firmy budowlanej obejmuje miedzy innymi szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania prac budowlanych,
szkody zaistniałe zarówno w trakcie prowadzenia prac na budowie jak i te, które powstały po ich zakończeniu.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, w zależności od rodzaju prac budowlanych zasadne jest rozszerzenie podstawowego zakresu OC o dodatkowe klauzule.
Najbardziej istotne z nich, to:
- Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
- Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym, jeśli stosujemy substancje szkodliwe,
- Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi (głównie dla firm zajmujących się naprawą, konserwacją, czyszczeniem mienia klienta),
- Ubezpieczenie OC za szkody w pieczy bądź dozorem (jeśli firma magazynuje, przechowuje mienie),
- Ubezpieczenie OC z tytułu działania młotów pneumatycznych, kafarów lub walców,
- Ubezpieczenie OC za produkt,
- Ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium RP (jeśli prowadzimy działalność również za granicą)

Prowadząc firmę budowlaną i zatrudniając pracowników, którzy są narażeni na uszczerbki zdrowotne związane z wykonywaniem pracy, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą to być ubezpieczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe.
Dbając o interes firmy, warto zadbać też o maszyny budowlane, sprzęt oraz całe zaplecze budowy. Ochroną podlegają szkody materialne, które nastąpiły niezależnie od woli ubezpieczającego. Maszyny należy ubezpieczyć od kradzieży, ale również od ewentualnych uszkodzeń, które mogą pojawić się w trakcie budowy.
Branża budowlana więże się ściśle z możliwymi przetargami oraz kontraktami. Niezbędne przy tego typu działalności będzie zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancji kontraktowych, zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek lub należytego wykonania usługi. Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm budowlanych, który umożliwia realizowanie wielu kontraktów finansowych. Gwarancja zapłaty wadium zobowiązuje gwaranta do pokrycia kosztów określonych w gwarancji na wypadek , gdyby uczestnik przetargu nie wywiązał się z ustaloych wcześniej zobowiązań. Gwarancja nalezytego wykonania kontraktu zabezpiecza zgodnie z postanowieniami umowy, realizację kontraktu. Obejmuje ona w szczególności wykonanie usług w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Z kolei gwarancja usunięcia wad i usterek zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami wad i usterek, które mogą pojawić się po zakończeniu kontrktu. Warto zaznaczyć, że kompleksowe ubezpieczenie firmy, która działa w branży budowlanej oraz zabezpieczenie jej odpowienimi gwarancjami, zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo ale też zwiększa wiarygodność firmy, jako partnera biznesowego. Podstawą do stworzenia kompleksowej oferty ubezpieczenia dla firmy budowlanej jest głównie analiza ryzyk zdarzeń, które mogą wystąpić podczas wykonywanego zlecenia. Aby nie doszło do luki w ochronie warto dokładnie przeanalizować potrzeby firmy i odpowiednio je zabezpieczyć.

Branża ta jest szczególnie narażona na ryzyka ogromnych świadczeń finansowych. Chwila nieuwagi lub błąd pracownika może skutkowac ogromnymi świadczeniami mogących pogrążyc finansowo firmę bezpowrotnie. Dlatego warto ubezpieczyc firmę już przed "wbiciem pierwszego szpadla".

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kalkulacją ubezpieczenia firmy budowalnej proszę dzwonić : 502 693 995

Czytaj więcej
Czytaj mniej
 
 
 
Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenie polisy w zależności od pakietu każdego ubezpieczyciela